BC 678 بذر ذرت

 هیبرید: سینگل کراس
    رنگ دانه: زرد متمایل به نارنجی
    تولید دانه: 17-16 تن
    تولید علوفه: 90-70 تن
    شکل دانه: دندان اسبی
    تاریخ کشت: برای کشت اول و کشت دوم قابل استفاده می باشد.
    وزن هزاردانه: 400-300 گرم
    تعداد روز رسیدن دانه ای: 135-125 روز
    تعداد دانه در قطر بلال: 20-16 دانه
    فاصله بین ردیف ها: 75-70 سانتی متر
    طول دوره رشد: 115-125 روز
    فاصله روی ردیف: 19 سانتی متر برای دانه ای و 17 سانتی متر برای کشت علوفه ای
 خصوصیات زراعی:
    وزن چوب بلال 20-15 درصد وزن بلال
    تعداد بذر مورد نیاز برای کشت در یک هکتار 75000 دانه
    در مناطق خنک و معتدل بالاترین عملکرد را داشته است.
    به آفات و بیماری بسیار مقاوم
    به بیماریهای برگی و ساقه و طوقه مقاوم ، به ورس نیز مقاوم می باشد.
    ارتفاع گیاه 5/3-3 متر
    ظهور تاسل و گلدهی با توجه به شرایط اقلیمی محلهای کشت کمی متفاوت است و بطور متوسط 53-59 روز بعد از کشت می باشد.
    در بین ارقام گروه 600 ساقه آن بطور استثنائی قوی و مستحکم می باشد.
    دارای دانه های بزرگ و کیفیت بالا و درصد چوب پایین در بلال
    با برگهای بزرگ و سبزینه بالا برای برداشت علوفه ای بسیار مناسب.

نوع مصرف

علوفه ای

نوع بذر

بذر ذرت
ابعاد (طول × عرض × ارتفاع) 0 x 0 x 0
وزن 0

ممکن است شما به این کالاها علاقمند هم باشید.

top