لبوسل - منیزیم 400 اس سی

کد محصول ___________-______________400__________

لبوسل-کاپفر350 اس سی

کد محصول __________-__________350___________

لبوسل کالیوم -پلاس

کد محصول ________________________-________

فروت ست لبوسول

کد محصول product_603

کلسی پلاس (نیترات کلسیم) ADOB

کد محصول ____________________________________________ADOB

روزاتاپ کلسیم روزیر

کد محصول product_601

ولگرو مس+روی ماسو

کد محصول product_600

PUlmipur 35

کد محصول 8621

گلیفوزیت غزال (سرکوب)41%SL

کد محصول ______________________________________41_SL

قارچکش آلیادو ماسو

کد محصول product_598

هگزی تیازوکس مشکفام

کد محصول product_555

بذر ذرت ksc 703

کد محصول ksc_703

فن پروکسی میت مشکفام

کد محصول product_554

سولوپتاس 52 0 0 بلونا

کد محصول _________________52_0_0____________

دیازینون مشکفام

کد محصول product_553

ان پی کا 30 5 15 بلونا

کد محصول _______________30_5_15___________

ان پی کا36 12 12 بلونا

کد محصول ______________36_12_12____________

ان پی کا 10 52 10 بلونا

کد محصول _______________10_52_10___________

ان پی کا 20 20 20 بلونا

کد محصول _______________20_20_20___________

فیلتر بندها

کاربری کود

کاربرد کود

نوع سم

عناصرپرمصرف

نوع مصرف کود

ساختار کود

کاربرد سم

نوع مصرف

نوع بذر

top